SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Dokumenty

Zásady obce
Zásady upravujúce činnosť samosprávy
pdf Zásady odmeňovania poslancov OZ
pdf Zásady postupu pri vybavovaní sťažnosti
pdf Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Staškovce
Vnútorné predpisy
Vnútorné dokumenty pre činnosť obce
pdf Štatut obce
pdf Rokovaci poriadok OZ
Zákony
Zákony upravujúce činnosť samosprávy obce
pdf Zákon o obecnom zriadení - aktuálne znenie
pdf Zákon o miestných daniach
pdf Zákon o majetku obcí
pdf Zákon o slobodnom prístupe k informáciam
pdf Novela zákona o slobodnom prístupe k infornáciam
pdf Zákon o sťažnostiach
pdf Zákon o správe daní a poplatkov
pdf Zákon o platových pomeroch starostov obcí
pdf Zákon o finančnej kontrole a vnútornom audite
pdf Zákon o informačných systémoch verejnej správy
pdf Zákon 460_2011 o miestnych daniach - novela
Nakladanie s odpadom na území obce
Právne predpisy upravujúce nakladanie s odpadom na území obce. Harmonogram zberu odpadov na rok 2012
pdf Zákon o odpadoch
pdf VZN o nakladaní s odpadom na území obce
pdf Harmonogram zberu odpadu v obci na rok 2013
Tlačivá, formuláre
Žiadosti
doc Ohlásenie drobnej stavby
doc Výrub drevín
doc Súhlas s prihlásením občana na trvalý pobyt
rtf Odhlásenie psa z daňovej povinnosti
doc Čestné prehlásenie
doc Čestné vyhlásenie
Slobodný prístup k informáciám
Smernica, Žiadosť o sprístupnenie informácií
doc Žiadosť o sprístupnenie informácie
pdf Stále zverejňované informácie obcou
pdf Smernica o slobodnom prístupe k informáciám
Obecné zastupiteľstvo
Uznesenia, zápisnice, Pozvánky
pdf Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia OZ 22.12.2010
pdf Uznesenie z ustanovujúceho zasadnutia OZ 22.12.2010
pdf Pozvánka na zasadnutie OZ 20.1.2011
pdf Zápisnica zo zasadnutia OZ 20.1.2011
pdf Uznesenie z riadného zasadnutia OZ dňa 20.01.2011
pdf Pozvánka na zasadnutie OcZ 25.03.2011
pdf Zápisnica zo zasadnutia OZ 25.3.2011
pdf Uznesenie zo zasadnutia OZ 25.3.2011
pdf Pozvánka na zasadnutie OcZ dňa 16.09.2011
pdf Zápisnica zo zasadnutia OZ 16.9.2011
pdf Uznesenie zo zasadnutia OZ 16.9.2011
pdf Pozvánka na zasadnutie OZ 16.11.2011
pdf Zapísnica zo zasadnutia OZ konaného dňa 16.11.2011
pdf Uznesenie z rokovania OZ dňa 16.11.2011
pdf Pozvánka na zasadnutie OcZ dňa 14.12.2011
pdf Zápisnica zo zasadnutia OZ dňa 14.12.2011
pdf Uznesenie zo zasadnutia OZ dňa 14.12.2011
pdf Pozvánka na zasadnutie OZ 27.2.2012
pdf Zápisnica z rokovania OZ dňa 27.2.2012
pdf Uznesenie z rokovania OZ dňa 27.02.2012
pdf Pozvánka na zasadnutie OZ
pdf Uznesenie zo zasadnutia OZ 13.04.2012
pdf Zápisnica zo zasadnutia OZ 13.04.2012
pdf Zápisnica zo zasadnutia OZ dňa 15.6.2012
pdf Uznesenie zo zasadnutia OZ dňa 15.6.2012
pdf Zápisnica zo zasadnutia OZ dňa 14.09.2012
pdf Uznesenie zo zasadnutia OZ dňa 14.9.2012
pdf Pozvánka na zasadnutie OZ dňa 15.11.2012
pdf Zápisnica zo zasadnutia OZ dňa 15.11.2012
pdf Uznesenie zo zasadnutia OZ 15.11.2012
pdf Pozvánka na zasadnutie OZ dňa 13.12.2012
pdf Zápisnica z rokovania OZ 13.12.2012
pdf Uznesenie zo zasadnutia OZ 13.12.2012
pdf Pozvánka na zasadnutie OZ 7.2.2013
pdf Zápisnica zo zasadnutia OZ Staškovce 7.2.2013
pdf Uznesenie zo zasadnutia OZ 7.2.2013
pdf Pozvánka na zasadnutie OcZ 5.4.2013
pdf Uznesenie č. 2/2013 z 5.4.2013
pdf Zapisnica z rokovania OZ dňa 5.4.2013
pdf Pozvánka na zasadnutie OZ dňa 14.6.2013
pdf Zápisnica zo zasadnutia OZ Staškovce z 14.6.2013
pdf Uznesenie č. 3/2013 zo zasadnutia OZ Staškovce 14.6.2013
pdf Zápisnica zo zasadnutia OZ dňa 13.9.2013
pdf Uznesenie zo zasadnutia OZ dňa 13.9.2013
pdf Pozvánka na zasadnutie OZ 20.11.2013
pdf Zápisnica zo zasadnutia OZ dňa 20.11.2013
pdf Uznesenie č.5_2013 zo zasadnutia OZ dňa 20.11.2013
pdf Pozvánka na zasadnutie OZ dňa 7.12.2013
pdf Zápisnica zo zasadnutia OZ Staškovce 7.12.2013
pdf Uznesenie č. 6/2013 zo zasadnutia OZ Staškovce 7.12.2013
pdf Pozvánka na zasadnutie OZ 13.2.2014
pdf Zápisnica zo zasadnutia OZ 13.2.2014
pdf Uznesenie zo zasadnutia OZ 13.2.2014
Hlavný kontrolór
Plány kontrolej činnosti, Stanoviska HK
pdf Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2011
pdf Stanovisko HK k návrhu rozpočtu na roky 2011 - 2013
pdf Správa o hospodárení za rok 2010
pdf Stanovisko HK k návrhu záverečného účtu za rok 2009
pdf Správa o hospodáreni za 1. polrok 2011
pdf Správa o plnení rozpočtu od 1.1.2011 do 31.10.2011
pdf Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2012
pdf Správa o plnení rozpočtu obce za rok 2011
pdf Plán kontrolnej činnosti HK na 2. polrok 2012
pdf Správa o čerpaní rozpočtu obce od 01.01.2012 do 31.08. 2012
pdf Stanovisko HK k návrhu rozpočtu obce na roky 2013 a 2014, 2015
pdf Plán kontrolnej činnosti HK na 1. polrok 2013
pdf Správa o čerpaní rozpočtu obce za rok 2012
pdf Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2013
pdf Správa o čerpaní rozpočtu obce od 1.1.2013 do 31.8.2013
pdf Stanovisko HK k návrhu Záverečného účtu obce za rok 2012
pdf Plán kontrolnej činnosti HK na 1. polrok 2014
pdf Stanovisko HK k návrhu rozpočtu obce na rok 2014 a 2015 a 2016
Všeobecné záväzné nariadenia obce
VZN, zmeny a doplnky VZN
pdf VZN o miestných daniach na rok 2011
pdf VZN o poskytovaní dotácie na žiaka MŠ
pdf VZN o podmienkách chovu a držania psov
pdf VZN - Prevádzkový poriadok pohrebiska - schválené a platné
pdf VZN o nakladaní s odpadom - schválené a platné
pdf Návrh VZN č. 1/2012 o dani z nehnuteľnosti na rok 2013
pdf Návrh VZN č. 2/2012 o miestných daniach na rok 2013
pdf Návrh VZN č. 3/2012 o poplatku za komunálne odpady na rok 2013
pdf VZN č. 1/2013 o dani z nehnuteľnosti na rok 2014
pdf VZN č. 2/2013 o miestnych daniach na rok 2014
pdf VZN č. 3/2013 o poplatku za TKO na rok 2014
Materiály finančné
Rozpočty, úpravy rozpočtu, plnenie rozpočtu
pdf Rozpočet obce na roky 2011 - 2013
pdf Programový rozpočet obce Staškovce na roky 2011 - 2013
pdf Pravidla rozpočtového hospodárenia
pdf Záverečný účet obce za rok 2009
pdf Záverečný účet obce za rok 2010
pdf Rozpočet obce na roky 2012 - 2014
pdf Záverečný účet obce za rok 2011
pdf Rozpočet obce na roky 2013 a 2014, 2015
pdf Záverečný účet obce Staškovce za rok 2012
pdf Návrh rozpočtu na rok 2014 a orientačných rozpočtov na roky 2015 a 2016