• AKTUALITY
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT

Kontakt:

Napíšte nám:

Hlavný kontrolór

Hlavný kontrolór obce Staškovce

Funkciu hlavného kontrolóra obce zriaďuje obecné zastupiteľstvo. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce,
vykonáva kontrólnu činnosť a za svojú činnosť zodpovedá obecnému zastupiteľstvu.
Je volený obecným zastupiteľstvom na funkčné obdobie šesť rokov.

Funkciu hlavného kontrolóra obce Sraškovce v období 2018 - 2022 vykonáva:

Meno a priezvisko: Milan Groško
Bydlisko:                   Miňovce 40
Telefón:                     0907 169750
E-mail:                       milangrosko@zoznam.sk

Funkcia hlavného kontrolóra je nezlučiteľná s výkonom funkcie poslanca obecného zastupiteľstva, starostu obce, funkcie v štátnej správe, s členom orgánu právnickej osoby, ktorej zriaďovateľom alebo zakladateľom je obec, alebo v inom kontrolnom orgáne obce.
Vykonáva kontrolu úloh vyplývajúcich z pôsobnosti a kompetencií obce, majmä:

vykonáva kontrolu:
- príjmov a výdavkov rozpočtu obce a hospodárenie s majetkom, ako aj hospodárenie rozpočtových a     prispevkových organizácií zriadených obcou
- účtovníctva a pokladničných operácií na obecnom úrade
- príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu, jeho zmien a záverečného účtu
- plnenia úloh vyplyvajúcich zo zákona o obecnom zriadení a z rozhodnutí orgánov obce, dodržiavanie všeobecne záväzných nariadení obce a ostatných vnútorných predpisov obce
- vypracúvava odborné stanoviska k návrhu rozpočtu obce a záverečného účtu obce pred ich schválením v obecnom zastupiteľstve a možnosti poskytovania úveru alebo pôžičky obci
- predkladá výsledky kontroly spolu s návrhmi na odstránenie zistených nedostatkov priamo obecnému zastupiteľstvu
- predkladá obecnému zastupiteľstvu raz ročne správu o výsledkoch kontrolnej činnosti
- splupracuje s príslušnými štátnými ográmni vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými obci zo Štátneho rozpočtu
- vykonáva kontrolu vybavovania sťažnosti a petícií
- je oprávnený nahliadať do účtovných dokladov, ako aj do akýchkoľvek iných dokumentov, tykajúcich sa pokladničných operácií, vedenia účtovníctva, nakladania s majetkom obce a do všetkých dokladov, ktorých potreba vyplýva z rozsahu jeho oprávnení
- zúčastňuje sa na zasadnutí obecného zastupiteľstva s hlasom poradným.

Dokumentáciu hlavného kontrolóra si môžete pozrieť v položke Dokumenty - HK.

Fotogaléria:

Novinky:

Kalendár:

Kurzy valút:

Počasie:

Správy SME: